Nhà đất Xuân Phương
https://batdongsan29.vn/

Giới thiệu

Ngày tạo kênh: 27/12/2022
Lượt xem: 17

Ch? 10p di chuy?n ra trung t?m ??ng Anh, 25p di chuy?n ra n?i th?nh H? N?i B?n k?nh 300m l? tr??ng h?c c?c c?p, nh? h?ng, qu?n ?n, si?u th?? ti?n ?ch ng?p tr?n C? v? tr? chi?n l??c l? v?ng ??m gi?a H? N?i v? B?c Ninh, tr?ng t?m ph?t tri?n kinh t? c?a khu v?c Ch? 10p di chuy?n ra trung t?m ??ng Anh, 25p di chuy?n ra n?i th?nh H? N?i M? B?N C?C L? 05, 04, 03 Khu ??u gi? X7 H? L?m c? h? t?ng ??p, ???ng b? t?ng r?ng 9.5m, hai b?n v?a h? r?ng 3m, ??y ?? h? th?ng chi?u s?ng, c?y xanh, tho?t n??c, ???ng ?i?n ng?mLi?n h? em T?ng 0979090313 ?? ch?t l? ??p v?i gi? t?t nh?thu ??u gi? g?m 11 th?a ??t c? t?ng di?n t?ch 1212.92m2C?c th?a ??t c? di?n t?ch t? 108m2 ??n 110m2S? t?ng cao t?i ?a: 5 t?ngM?t ?? x?y d?ng: ~ 89%B?n ??t ??u gi? X7 H? L?m 2 Th?y L?m ??ng Anh ? 3 ? t? tr?nhK N?m g?n ???ng Th?y L?m d?n c? ??ng ??c, bu?n b?n kinh doanh c?c s?m u?t B?n k?nh 300m l? tr??ng h?c c?c c?p, nh? h?ng, qu?n ?n, si?u th?? ti?n ?ch ng?p tr?n C? v? tr? chi?n l??c l? v?ng ??m gi?a H? N?i v? B?c Ninh, tr?ng t?m ph?t tri?n kinh t? c?a khu v?c Ch? 10p di chuy?n ra trung t?m ??ng Anh, 25p di chuy?n ra n?i th?nh H? N?i M? B?N C?C L? 05, 04, 03 Khu ??u gi? X7 H? L?m c? h? t?ng ??p, ???ng b? t?ng r?ng 9.5m, hai b?n v?a h? r?ng 3m, ??y ?? h? th?ng chi?u s?ng, c?y xanh, tho?t n??c, ???ng ?i?n ng?mLi?n h? em T?ng 0979090313 ?? ch?t l? ??p v?i gi? t?t nh?thu ??u gi? g?m 11 th?a ??t c? t?ng di?n t?ch 1212.92m2C?c th?a ??t c? di?n t?ch t? 108m2 ??n 110m2S? t?ng cao t?i ?a: 5 t?ngM?t ?? x?y d?ng: ~ 89%B?n ??t ??u gi? X7 H? L?m 2 Th?y L?m ??ng Anh ? 3 ? t? tr?nhK N?m g?n ???ng Th?y L?m d?n c? ??ng ??c, bu?n b?n kinh doanh c?c s?m u?t B?n k?nh 300m l? tr??ng h?c c?c c?p, nh? h?ng, qu?n ?n, si?u th?? ti?n ?ch ng?p tr?n C? v? tr? chi?n l??c l? v?ng ??m gi?a H? N?i v? B?c Ninh, tr?ng t?m ph?t tri?n kinh t? c?a khu v?c Ch? 10p di chuy?n ra trung t?m ??ng Anh, 25p di chuy?n ra n?i th?nh H? N?i M? B?N C?C L? 05, 04, 03 Khu ??u gi? X7 H? L?m c? h? t?ng ??p, ???ng b? t?ng r?ng 9.5m, hai b?n v?a h? r?ng 3m, ??y ?? h? th?ng chi?u s?ng, c?y xanh, tho?t n??c, ???ng ?i?n ng?mLi?n h? em T?ng 0979090313 ?? ch?t l? ??p v?i gi? t?t nh?thu ??u gi? g?m 11 th?a ??t c? t?ng di?n t?ch 1212.92m2C?c th?a ??t c? di?n t?ch t? 108m2 ??n 110m2S? t?ng cao t?i ?a: 5 t?ngM?t ?? x?y d?ng: ~ 89%B?n ??t ??u gi? X7 H? L?m 2 Th?y L?m ??ng Anh ? 3 ? t? tr?nhK N?m g?n ???ng Th?y L?m d?n c? ??ng ??c, bu?n b?n kinh doanh c?c s?m u?t
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có vị trí...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
 Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có v...
Ch? 10p di chuy?n ra trung t?m ??ng Anh, 25p di chuy?n ra n?i th?nh H? N?i
1 tháng trước
 B?n k?nh 300m l? tr??ng h?c c?c c?p, nh? h?ng, qu?n ?n, si?u th?? ti?n ?ch ng?p tr?n C? v...
Ch? 10p di chuy?n ra trung t?m ??ng Anh, 25p di chuy?n ra n?i th?nh H? N?i
1 tháng trước
 B?n k?nh 300m l? tr??ng h?c c?c c?p, nh? h?ng, qu?n ?n, si?u th?? ti?n ?ch ng?p tr?n C? v...
Ch? 10p di chuy?n ra trung t?m ??ng Anh, 25p di chuy?n ra n?i th?nh H? N?i
1 tháng trước
 B?n k?nh 300m l? tr??ng h?c c?c c?p, nh? h?ng, qu?n ?n, si?u th?? ti?n ?ch ng?p tr?n C? v...
Chỉ 10p di chuyển ra trung tâm Đông Anh, 25p di chuyển ra nội thành Hà Nội
1 tháng trước
Bán kính 300m là trường học các cấp, nhà hàng, quán ăn, siêu thị… tiện ích ngập tràn Có vị trí...

Yêu cầu hỗ trợ